Cookie Policy

Политика за поверителност и използване на бисквитки (cookies)

1. Данни за администратора на лични данни

ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 200551176, със седалище и адрес на управление в гр. София 1225, р-н Сердика, ул. „Христо Батанджиев“ бл. 4Б, вх. Б, ет. 5, ап. 30, е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (по-долу „Регламента”) и Закона за защита на личните данни (по-долу „ЗЗЛД“).

Интернет страницата-онлайн магазин на ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД се притежава и управлява от ФЕЕРИЯ ДАМИЕООД в пълно съответствие с разпоредбите на Регламента и ЗЗЛД.

Данни за контакт с администратора 

Имена: Милена Атанасова, управител

Имейл: office.partydeluxe@gmail.com

2. Цел

Настоящата Политика има за цел да информира за принципите и начина, по които ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД обработва лични данни в качеството си на администратор, вида данни, които обработва, както и за правата на лицата, чийто лични данни се обработват. Настоящата Политика, наред с другото, е приета и публикувана в изпълнение на задълженията на ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД по чл. 13 и чл. 14 от Регламента.

В случай, че имате въпроси или имате нужда от допълнителна информация във връзка с Вашите лични данни, права и поверителност, моля да се свържете с ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД на посочените в т .1 по-горе данни за контакт или чрез формата за контакт на сайта.

3. Принципи на обработване. Правно основание

Защитата на личните данни е приоритет на ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД. ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД не продава лични данни, събрани от дружеството, на трети лица, нито обработва или предоставя тези данни на трети лица без правно основание за това съгласно Регламента и ЗЗЛД. ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД обработва и предоставя лични данни на трети лица само при наличие на надлежно правно основание за това, включително изрично и свободно дадено съгласие по силата на Регламента и/или на друго основание за обработване, предвидено в Регламента и ЗЗЛД.

ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД оперира онлайн магазин за продажба на стоки на трети лица на своята интернет страница. Тъй като ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД не разполага със собствени ресурси за транспортиране на поръчаните стоки до поръчващите ги потребители, ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД събира лични данни (имена, адрес, имейл адрес и телефон) на потребителите и ги предава на трети лица – куриери-доставчици на поръчаните стоки. ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД събира и предоставя посочените лични данни на третите лица – куриери-доставчици единствено и само за целите на извършване на доставката и за никакви други цели.

Когато лични данни на потребители се предоставят на трети лица по горепосочения начин, ФЕЕРИЯ ДАМИЕООД взема мерки, включително договорни, с които да осигури, че данните се обработват по сигурен начин и в съответствие с приложимото законодателство и правата на субектите на тези лични данни. Лични данни не се предоставят към трета страна извън Европейското икономическо пространство (ЕИП).

С приемането на Общите условия на ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД потребителите на онлайн магазина на ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД дават съгласие с горепосочения начин на извършване на доставките на поръчаните от тях стоки, който начин представлява обвързваща договорна клауза между потребителите и ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД. Обработването на горепосочените лични данни за целите на доставките, включително предоставянето на данните на третите лица – куриери-доставчици, е необходимо за изпълнение на договора за покупко-продажба на стоки между ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД и потребителите на онлайн магазина – правно основание за обработване на лични данни по чл. 6, т. 1, буква „б“ от Регламента. Предоставянето на лични данни е необходимо за сключването на договор за покупко-продажба на поръчаните от потребителите стоки и е договорно изискване, без което стоките не биха могли да бъдат поръчани и доставени на потребителя.

Възможно е да се наложи по закон, при съдебен/арбитражен/ изпълнителен/обезпечителен процес и/или по искане от компетентен орган ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД да разкрие лични данни на трети лица, както и ако това е необходимо за целите на националната сигурност, правоприлагането или други предвидени в законодателството случаи.

Възможно е и да бъдат разкрити лични данни, ако това разкриване е обосновано необходимо за защитаване на легитимните интереси на ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД. Освен това, в случай на преобразуване или продажба на цялото или част от търговското предприятие е възможно ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД  да прехвърли събрани лични данни на съответното новообразувано/преобразувано дружество или дружество – правоприемник.

ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД обработва лични данни при стриктно спазване на принципа за поддържане на минимум обработвани лични данни, необходими за конкретни, обосновани и легитимни цели (принцип need-to-know).

4. Лични данни

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано на база съответните данни.

5. Цели за обработване на лични данни

ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД събира и обработва личните данни, които са необходими за извършване на дейността му и изпълнение на договорите за покупко-продажба на стоки с потребителите на онлайн магазина на ФЕЕРИЯ ДАМИЕООД. С оглед на това ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД обработва лични данни за следните цели:

(1) регистрация на потребителя на интернет страницата, където се намира онлайн магазинът на ФЕЕРИЯ ДАМИЕООД;

(2) поръчка и доставка на стоките, избрани от потребителя на онлайн магазина;

(3) изготвяне на отговори и предприемане на действия по запитвания, рекламации, жалби и т.н. от потребители на онлайн магазина до ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД.

Със съгласие на потребителя, или когато е допустимо по закон, ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД може да използва личните данни на потребители на онлайн магазина, а именно имейл адрес и имена, за маркетингови цели, включващи свързване с потребителя с цел предоставяне на информация, новини и оферти във връзка с дейността на ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД. Ако са се съгласили да получават такава маркетингова информация, потребителите могат по всяко време да оттеглят съгласието си чрез предоставената във всеки маркетинг имейл функционалност (линк) за тази цел.  

6. Категории обработвани лични данни

ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД събира следните категории лични данни от следните лица:

– Имена, телефонни номера, адреси и имейл адреси от физически лица – потребители на онлайн магазина на ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД при регистрация и/или поръчка на стоки от онлайн магазина.

Когато потребители изпращат запитвания до ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД чрез формата за контакт на сайта или чрез имейл, без тези потребители все още да са направили поръчка, тогава се презюмира, че потребителите са дали своето свободно, изрично и информирано съгласие за обработване на личните данни, доброволно включени от тях в запитванията им до ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД. 

7. Бисквитки (cookies)

Бисквитките (cookies) са малки файлове с информация, които се изпращат от уеб сървъра и се запазват в интернет браузъра на потребителя (напр. данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или в твърд диск, като след това се връщат от интернет браузъра към сървъра всеки път, когато бъде получен достъп до този сървър при посещение на съответния интернет сайт.

Интернет страницата на ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД използва бисквитки, за да разграничава потребителите едни от други, да предоставя на потребителите по-добри услуги и да подобрява сайта си. Приемането на настоящата Политика в частта за бисквитките става, когато потребителят започне да използва сайта на ФЕЕРИЯ ДАМИЕООД. В случай, че потребител не е съгласен с настоящата Политика, той/тя е длъжен веднага да преустанови използването на сайта на ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД.

Интернет страницата на ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД към даден момент може да използва следните видове бисквитки на ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД (First Party Cookies) за следните цели:  

– Необходими бисквитки (Strictly Necessary Cookies)

Бисквитките попадат в тази категория, когато са абсолютно необходими за оперирането на сайта, като чрез тях се поддържат функции като влизане (login) и/или подаване на поръчки/запитвания и др. 

– Аналитични и таргетиращи бисквитки (Analytics and Targeting Cookies)

За ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД е важно да разбере как бива използван сайта ни, като например колко ефективно е навигирането в него и кои от функционалностите му се използват. Аналитичните и таргетиращи бисквитки позволяват на ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД да събира информация, която помага за подобряване на сайта и потребителското удовлетворение от него.

– Функционални бисквитки (Functionality Cookies)

Функционалните бисквитки позволяват на ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД да предоставя допълнителни функции на сайта си, като персонализиране и запомняне на запазени настройки.

Всички горепосочени бисквитки могат да са постоянни (остават в компютъра или устройството за определен период и се активират всеки път при посещение на сайта) или сесийни (такива, които се изтриват незабавно след затваряне на браузъра). Бисквитките на сайта на ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД изтичат и се изтриват автоматично след 3 месеца. 

Разрешаването на бисквитки позволява на ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД да предоставя най-добро качество услуги чрез сайта си и да подобрява потребителската удовлетвореност. Ако бъде отказано използването на бисквитки, определени функционалности на сайта на ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД могат да станат недостъпни или неналични.

Всеки потребител може да настрои интернет браузъра си, така че да не съхранява бисквитки, както и може по всяко време да изтрие вече съхранените такива. Всеки потребител, който желае да се възползва от тези функции, следва да направи съответните настройки на браузъра си и/или да обърнете за съдействие към производителя на интернет браузъра.

ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД не носи отговорност, ако интернет браузъра, който ползва потребителят, няма функции за контрол на употребата, отказ от съхранение или изтриване на вече съхранените бисквитки. В случай, че потребителят забрани съхранението на бисквитки или изтрие вече съхранените такива, то тогава е възможно технически да се наруши нормалното функциониране на уебсайта при съответния потребител.

8. Мерки за сигурност

ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД взима достатъчни технически и организационни мерки, за да защити личните данни, които обработва, от кражба, злоупотреба, неоторизиран достъп, неоторизирано разкриване, неоторизирано унищожаване или всякакво друго незаконосъобразно обработване или разпореждане с тези данни.

Всички представители и служители на ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД, както и всички съдоговорители на дружеството, са задължени да спазват конфиденциалност и да прилагат стриктно законодателството в областта на защита на личните данни.

За случаите, в които ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД предоставя лични данни на трети лица, дружеството прилага механизми, в това число договорни такива, с които гарантира, че тези данни се обработват и защитават съгласно приложимото законодателство.

9. Срокове за съхранение

ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД спазва принципа за съхранение на данните само за срока, за който съхранението им е нужно за изпълнение на целта, за която са събрани, освен ако закон не предвижда съхранение за по-дълъг срок.

ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД изтрива и заличава личните данни, свързани с направени поръчки чрез онлайн магазина на дружеството,  след изтичане на законоустановените срокове за пазене на документация съгласно приложимото счетоводно, финансови и данъчно законодателство в Република България.

ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД изтрива и заличава личните данни, свързани с направени запитвания от потребител, без извършена поръчка, след изтичане на 6 месеца от приключване на кореспонденцията с потребителя по запитването.

10. Права във връзка с личните данни

Съгласно Регламента и ЗЗЛД субектите на данни разполагат със следните права по всяко време: (1) право на достъп до личните им данни, обработвани от ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД; (2) право да изискват коригиране на неточни данни, изтриване (при наличие на законово основание за това), ограничаване или блокиране (при наличие на законово основание за това) на обработването на личните им данни, обработвани от ФЕЕРИЯ ДАМИЕООД; (3) право на преносимост на данните при наличие на условията за това съгласно Регламента; (4) правото да възразяват по всяко време срещу обработването на личните им данни, когато има законови основания за това; (5) право на жалба до Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), ако считат, че са нарушени правата им във връзка със защитата на личните им данни.

 ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД може да откаже да изпълни искания за упражняване на права, когато има предвидено в Регламента и ЗЗЛД основание за това, вкл. когато исканията се повтарят неоснователно, изискват прекомерни усилия и/или разходи за администратора, когато са явно неоснователни, както и когато застрашават или нарушават поверителността и правата на други потребители.

11. Влизане в сила и актуализация

Тази политика влиза в сила на 11.07.2023г. ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД може да изменя и актуализира тази политика, като всяко изменение/актуализация се публикува на официалния уебсайт на дружеството, като по своя преценка ФЕЕРИЯ ДАМИ ЕООД може да предприеме и други действия за уведомяване на потребителите за изменената или актуализирана политика.

юли 11, 2023